پیمانکار خدمات مشترکین - (رامهرمز و رامشیر و هفتکل)